Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.otonomi.com.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.otonomi.com.tr internet sitesini (bundan böyle “İnternet sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “İnternet sitesinde” bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “İnternet sitesinde” belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “İnternet sitesini” kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “İnternet sitesinin” sahibi “Özal Bulvarı no: 351 Esenboğa Havalimanı Yolu Otonomi Akyurt/ANKARA” adresinde mukim OTONOMİ YATIRIM A.Ş.  (bundan böyle kısaca "OTONOMİ" olarak anılacaktır)’dir. “İnternet sitesinde” sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “OTONOMİ” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "OTONOMİ” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “İnternet sitesinde” yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “İNTERNET SİTESİNDE” yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “İNTERNET SİTESİ” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “İNTERNET SİTESİ”ne erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "OTONOMİ" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “İNTERNET SİTESİNİ” kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“İnternet sitesi”         :  www.otonomi.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan                                         adlarından oluşan “OTONOMİ”nin “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”          : “İnternet sitesine” erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye” :“İnternet sitesine” üye olan ve "İnternet sitesi" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan
“Kullanıcı”.

“Üyelik”  : “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “İnternet sitesindeki” üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “OTONOMİ” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “OTONOMİ” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “OTONOMİ” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"OTONOMİ Üyelik Hesabı": Üye’nin "İnternet sitesi" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "OTONOMİ"ye talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "İnternet sitesi" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“OTONOMİ Hizmetleri” ("Hizmet"): "İnternet sitesi" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “OTONOMİ” tarafından sunulan uygulamalardır. "OTONOMİ", "İnternet sitesi" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “İnternet sitesinden” "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “İnternet sitesinde” yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”    : “İnternet sitesinde” yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“OTONOMİ Arayüzü"                     : OTONOMİ ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin
"Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "OTONOMİ Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “OTONOMİ”ye ait olan tasarımlar içerisinde “İnternet sitesi” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

OTONOMİ Veritabanı”   : “İnternet sitesi” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “OTONOMİ”ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. OTONOMİ HİZMETLERİ

3.1. "OTONOMİ", "Üye"ler tarafından "OTONOMİ Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak     suretiyle “OTONOMİ     Veritabanı"      üzerinden        "Kullanıcı”lar   tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “OTONOMİ", “İnternet sitesi” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “İnternet sitesi” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “OTONOMİ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

OTONOMİ İNTERNET SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “İnternet sitesi” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “İnternet sitesi” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “OTONOMİ”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2.“İnternet sitesi”, "Üye"ler tarafından “OTONOMİ Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “OTONOMİ", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “OTONOMİ”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “OTONOMİ”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3."Kullanıcı" “İnternet sitesi” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “OTONOMİ" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “İnternet sitesi” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “OTONOMİ"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “İnternet sitesi” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya “OTONOMİ"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. “OTONOMİ", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “OTONOMİ" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “İnternet sitesi”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. otonomi.com.tr’nin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, OTONOMİNİ’nin işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.7. OTONOMİ, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının OTONOMİ’ye yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8. “İnternet sitesi” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “OTONOMİ"in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “OTONOMİ’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. “OTONOMİ”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “OTONOMİ Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “OTONOMİ” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “OTONOMİ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “OTONOMİ’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “İnternet sitesi"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, “İnternet sitesi"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve “İnternet sitesi"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “OTONOMİ"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “OTONOMİ”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. “İnternet sitesi”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “OTONOMİ”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “İnternet sitesi” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “İnternet sitesi”ın (sınırlı olmamak kaydıyla “OTONOMİ Veritabanı", “OTONOMİ

Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “OTONOMİ"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “OTONOMİ"e ait ve/veya “OTONOMİ" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, “OTONOMİ" hizmetlerini, “OTONOMİ" bilgilerini ve “OTONOMİ"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “OTONOMİ"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde “OTONOMİ" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “OTONOMİ"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde “OTONOMİ" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “OTONOMİ"; “OTONOMİ" hizmetleri, “OTONOMİ" bilgileri, “OTONOMİ" telif haklarına tabi çalışmaları, “OTONOMİ" ticari markaları, “OTONOMİ" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“OTONOMİ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “İnternet sitesi”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “OTONOMİ"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “OTONOMİ"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" “OTONOMİ" tarafından “İnternet sitesinde” yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “İnternet sitesini” kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 
#